Riņķa laukums

Ievadiet rinķa diametru vai rādiusu, lai aprēķinātu rinķa laukumu.
Rādiuss

Diametrs

Riņķa laukumu aprēķina pēc formulas: S = πR2,
kur R ir riņķa rādiuss, π ≈ 3,14